Премахни рекламата

 Условия за ползване App Business Ventures LLC

1. Сфера на валидност
App Business Ventures LLC (по-долу наречена за краткост App Business Ventures) предлага djagi.com, като игрален портал в интернет. App Business Ventures предлага онлайн игри и други услуги. Към тези услуги принадлежат например създаването на профилна страница, участието в блогове и форуми, включването на медийни съдържания като снимки, текстове и игри и придобиването на виртуални предмети и/или други услуги. Участниците в игрите на App Business Ventures и потребителите на игралния портал djagi.com се обозначават по-долу като 'Потребители'. Ако в тези Общи условия за ползване (по-долу ”ОУП”) става въпрос за “игри” или “услуги”, то с това се обозначават игрите и услугите на фирма App Business Ventures. Фирма App Business Ventures извършва услуги за потребителите на тези игри и услуги само въз основа на ОУП. ОУП на потребителя няма да бъдат изрично признати като предмет на договора, освен ако App Business Ventures писмено се съгласи с тях. Долупосочените ОУП уреждат използването на игралния портал djagi.com, на онлайн-игрите и услугите на App Business Ventures. Ползването се извършва на първо място с персонален компютър в интернет посредством телефон, ISDN, DSL или друга равностойна връзка. Освен това е възможно и ползването на всякакви други устройства, които осигуряват достъп до интернет, като функционалният им обхват и/или характеристики могат да бъдат ограничени. Предмет на тези ОУП не са евентуални въпроси, произтичащи от предоставянето на телекомуникационните връзки, както и връзката с уеб сайтове и онлайн игри и софтуер на трети лица (браузър, софтуер), тъй като тези услуги не се извършват от App Business Ventures.

1.1. Потребители
1.1.1. App Business Ventures предлага своите игри и услуги само на потребители, които влизат в правна сделка за цел, която е извън тяхната търговска дейност, стопанска дейност или професия. Изключено е ползването на игрите и услугите на App Business Ventures с професионална цел или други стопански цели.
1.1.2. Право на ползване имат лицата, които са навършили 18-годишна възраст в момента на регистрацията или чиито законни представители са съгласни с това ползване. Правилата на отделните игри могат да предвидят забрана за ползване от лица под определена възраст, дори и когато техните законни представители са съгласни с това.
1.1.3. С регистрацията за ползване на игрите и/или услугите потребителят изрично гарантира (а) своето пълнолетие и дееспособност; респ. (б) при малолетни лица – съгласието на законните представители.

1.2 Предмет на договора, ползване и промяна на игрите и услугите
1.2.1. App Business Ventures дава възможност на потребителите да участват в рамките на наличните технически и производствени възможности в предложените от нея в интернет игри и услуги.
1.2.2. Участието в игрите служи само за развлечение.
1.2.3. Като част от услугите, App Business Ventures съхранява определена информация и дава възможност на потребителите да предоставят информация в мрежата, да създадат индивидуални лични профили, които могат да се гледат от потребителите на игрите и услугите, както и от трети лица.
Освен това чрез djagi.com потребителят може да комуникира с трети лица, да обменя с тях снимки, видеофилми, игри и, доколкото това е възможно, музика и други медийни съдържания, да публикува блогове и коментари, да дава оценка за игрите, другите потребители, трети лица и транзакции.
1.2.4. Ползването се осъществява като App Business Ventures предоставя онлайн на съответните адреси игрите респ. услугите и приложенията, необходими за участие. App Business Ventures си запазва правото да предлага игрите – евентуално и с друг функционален обем – на носители на данни, които могат да бъдат закупени. Продажбата на игрите не попада под тези Общи условия на ползване.
1.2.5. Участието във всички игри и ползването на всички услуги се предоставя само на тези лица, които са открили преди това клиентски профил (по-долу наречен Акаунт) по пътя на регистрацията. Акаунт може да се открие или в игралния портал www.djagi.com, или на съответния адрес на играта. Акаунт, открит в игралния портал djagi.com, дава право на потребителя да ползва всяка игра, като се вземат предвид предпоставките на точка 1.1. Участието и ползването на игри и услуги от потребители, които не са открили Акаунт, е ограничено.
1.2.6. Регистрацията, тоест заявката за откриване на акаунт, се извършва чрез попълването на формуляр и въвеждането на различни данни. Ползването на всички игри и/или услуги е възможно от момента, в който App Business Ventures открие акаунт за потребителя.
1.2.7. Потребителят има право да открие различни акаунти в djagi.com. В някои от предложените от App Business Ventures игри потребителят има право да участва само с един акаунт (“забрана за мултиакаунтинг”). Допълнителна информация ще намерите в правилата към игрите. App Business Ventures препоръчва на потребителите, които разполагат с няколко акаунта, да се запознаят непременно с правилата на играта, тъй като нарушението на тази забрана се наказва с моментално блокиране на потребителя.
Дори и при игри, в които е разрешено на потребителя да има няколко акаунта, е забранено различните акаунти на потребителя да взаимодействат помежду си или да си помагат по друг начин (“забрана за подпомагане”). Освен това, определен акаунт не трябва да се използва за постигане на облага на друг акаунт на същия потребител, например чрез пренасяне на предмети или кредити от игралната валута в рамките на играта от един акаунт на друг на същия потребител или когато определен акаунт се състезава заедно или срещу друг акаунт на същия потребител.
1.2.8. След откриване на акаунт потребителят може да участва в съответната игра и/или услуга като извика игралния портал djagi.com или съответния адрес и след това се логне.
1.2.9. Използването на игрите и услугите е разрешено само посредством браузър или специални инструменти, които са дадени на разположение от App Business Ventures или имат нейното изрично разрешение (“забрана за използване на неоторизирани скриптове”). Това означава преди всичко: Забранено е използването на програми, които предизвикват прекомерно натоварване на сървъра. Забранено е използването на софтуер за систематично или автоматично управление на игрите или на отделни функции от тях (ботове, макроси), за репродуциране или анализиране на игрите, игралните елементи или публикуваните на платформата djagi.com съдържания.
1.2.10. Потребителят няма правно основание да изисква откриване на акаунт или публикуване на информация в Djagi.com. Това става само със съгласиято на App Business Ventures.
1.2.11. Съответните актуални технически и други предпоставки за игра и участие в игрите и услугите могат да се видят на платформата Djagi.com и/или на съответните адреси на игрите.
1.2.12. Игрите и услугите се актуализират, настройват, разширяват и променят непрекъснато. В съответствие с това потребителят получава само право на ползване на съответната игра и услуга в съответно актуалната версия.
1.2.13. Ползването на игрите в основната им версия е безплатно. Определени функции се предоставят само на плащащи потребители (виж точка 7). Ако това не е уговорено в описанието на съответната услуга, то нейното използване остава безплатно.
1.2.14. Не съществува претенция на потребителя за запазване на игрите и/или услугите във версията им по време на сключване на договора. App Business Ventures си запазва правото да преустанови по всяко време предоставянето на определена игра и/или услуга без да посочва причините за това. След като направи избора си потребителят може да изисква кредитирането на заплатени в този случай предварително такси (напр. ВИП функции) за други игри и/или услуги, предоставяни от фирма App Business Ventures или да изисква връщането на предварително заплатени такси. Правото на потребителя да прекрати с моментално действие договора за игри и/или услуги, които не могат да се ползват, остава незасегнато от това. Други претенции на потребителя са изключени, освен ако те не са изрично предвидени в ОУП.

2. Договорна оферта и сключване на договора
2.1. Потребителят прави обвързващо предложение за сключване на договор за игри и услуги като попълни формуляр за регистрация (по-долу “заявление на потребителя”). За целта е необходимо да се попълнят всички маркирани полета за данни в регистрационния формуляр.
2.2. Договорът между App Business Ventures и потребителя се осъществява от App Business Ventures с приемането на офертата на потребителя. Приемането може да стане изрично или чрез изпълнението на първото приемащо действие от страна на App Business Ventures.
2.3. Постъпването на заявлението на потребителя се потвърждава незабавно по електронен път на посочения от потребителя е-мейл адрес. Потвърждението за постъпване не представлява обвързващо приемане на заявлението. Потвърждението за постъпване може да се комбинира обаче, с волеизявлението за приемане.

3. Право на оттегляне на волеизявлението
Потребителят може да оттегли в писмена форма (напр. писмо, факс, е-мейл) изявлението си за сключване на договор за игри и услуги и за поръчка на ВИП функции в рамките на две седмици без да посочва причините за това. Срокът започва да тече най-рано след получаването на възражението. За да се спази срока за оттегляне, е достатъчно неговото навременно изпращане. Правото на оттегляне на волеизявлението се анулира, когато става въпрос за предложени от App Business Ventures услуги, с извършването на които App Business Ventures е започнала с изричното съгласие на потребителя преди края на срока за оттегляне или когато потребителят сам е поискал тяхното извършване. Подобни случаи са налице, когато потребителят е използвал играта респ. ВИП функциите или услугата/ите.
Оттеглянето на волеизявлението трябва да се изпрати на:

App Business Ventures LLC
Емейл: contact@djagi.com

При оттегляне на волеизявлението, направено по е-мейл се посочва името на играта и евентуално ВИП функциите или услугата/ите и името на потребителя.
В случай на валидно оттегляне трябва да се възстановят услугите, получени от двете страни и да се върнат евентуалните ползи. Това означава, че платените вече такси могат евентуално да не се възстановят напълно, ако потребителят ги е използвал преди да оттегли волеизявлението си.

4. Достъпност
App Business Ventures гарантира достъпността на игрите и услугите на 90% (деветдесет процента) от времето на годишна база. Изключение от това правят времето, в което сървърът на игралния портал Djagi.com или отделни игри не могат да се достигнат чрез интернет въз основа на технически или други проблеми, върху които App Business Ventures няма влияние (непреодолима сила, вина на трети лица и др.), както и времето, през което нормално се провеждат работи по техническото обслужване. App Business Ventures може да ограничи достъпа до услугите, ако това изисква запазването на сигурността за използване на мрежата, запазването на целостта на мрежата, особено избягване на тежки повреди в нея, на софтуера или запаметените данни.

5. Достъп и запознаване с Общите условия за ползване, промени и други известия, контакт от страна на потребителя
5.1. С изпращането на заявлението за ползването на игрите и/или услугите потребителят приема Общите условия за ползване. Те важат за всяко логване в портала Djagi.com, за всяко участие в игрите и/или ползване на услугите. Общите условия за ползване могат да се разпечатат от потребителя преди той да изпрати заявлението или да се запаметят на носител на данни.
5.2. App Business Ventures си запазва правото по всяко време да прави промени или допълнения в ОУП с бъдещо действие, ако те са необходими и не навреждат на добросъвестността в правния обмен.
5.3. Промени в ОУП се известяват по подходящ начин във формата на текст. По принцип известяването се извършва чрез публикуване на уеб сайта на предлаганите от App Business Ventures игри и/или съответните услуги или по е-мейл. Промените в ОУП се обявяват на потребителя във всеки случай при следващото му логване след промяната, като подчертано съобщение.
5.4. Потребителят има възможност да направи възражение срещу промените на ОУП в рамките на 14 (четиринадесет) дни след оповестяването им и запознаването с тях. Ако потребителят не отправи писмено възражение към App Business Ventures относно променените условия в рамките на срок от 14 дни след известяването им и възможността да се запознае с тях, или ако той продължава да ползва игрите и/или услугите, то променените или допълнените условия влизат в сила. Ако възражението на потребителя постъпи в срок, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договора продължават да важат първоначалните Общи условия за ползване. Евентуални такси, платени преди периода на приключване, се възстановяват на потребителя в този случай пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя.
5.5. App Business Ventures обръща особено внимание при известяването на потребителя за възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение, при известяване на промените.
5.6. Фирма App Business Ventures ще комуникира с потребителя по е-мейл, ако с тези ОУП не е определено нещо друго или не са налице други споразумения с потребителя. Комуникацията с потребителя чрез и-мейл адреса му може да служи за уведомяване чрез бюлетин във връзка с промени по игрите, промоции, новости в тях и т.н. Потребителят трябва да гарантира, че изпратените от App Business Ventures мейли пристигат на посочения от потребителя при регистрацията е-мейл адрес. Той е длъжен да се погрижи за това и чрез настройване на спам филтъра, както и да контролира редовно този адрес. Освен това App Business Ventures си запазва правото сама да избере формата за останалата кореспонденция.
5.7. При всеки контакт с App Business Ventures потребителят трябва да посочи, за коя игра и/или респ. услуги и за кой акаунт в играта респ. услугата става въпрос.

6. Ръководства и правила за игра
6.1. Ръководствата за игра и правилата за игра на съответните игри и услуги се публикуват на игралния портал Djagi.com, респ. на съответния уеб адрес на играта/услуга.
6.2. Потребителят съзнава, че играе с много потребители в игралния свят, респ. че комуникира с различни потребители на Djagi.com. За да е възможна сполучливата игра, е необходимо да се спазват правилата. С участието си потребителят признава обвързващо правилата на играта и предпоставките за участие в услугите.
6.3. Потребителят няма право да извършва нищо, което би попречило на провеждането на игрите и услугите и сполучливата съвместна игра.

7. Степенуване на тарифите, условия за плащане, забавяне
7.1. Онлайн игри
7.1.1. Основна версия App Business Ventures предоставя игрите след откриване на Акаунт (виж горе 1.2). В такъв случай на потребителя се предоставя първоначално основна версия. Откриването на Акаунт и използването на основната версия е безплатно. Основната версия (без да се нарушава правото на App Business Ventures за преустановяване на поддържане игрите) не е ограничена във времето и може да се играе. В основната версия потребителят не разполага обаче с всички функции.
7.1.2. ВИП функции
Потребителят има възможност да получи срещу заплащане функции, които не се намират на разположение в основната версия (по-долу наречени: ВИП функции). При отделните игри могат да се предлагат различни ВИП функции. Кои ВИП функции се предлагат към определени тарифи, какво предлагат те и какви са изискваните условия, може да се види на уеб сайта на съответната игра. В зависимост от съответната ВИП функция и тарифа, може да става въпрос за еднократно плащане, за да се заредят нужните кредити за определени функции в съответната игра според нейните правила, или за плащания, които трябва да се извършат за определен период от време (например, дни, седмица, месец, тримесечие, полугодие, година). Игрите се развиват непрекъснато. App Business Ventures си запазва поради това правото да предлага по всяко време нови ВИП функции. В хода на настройването и по-нататъшното развитие на игрите App Business Ventures си запазва също правото да спре да предлага повече отделни ВИП функции и/или да ги предлага в безплатната основна версия (сравни по-горе 7.1.1). Ако потребителят е платил вече за бъдещ период за ВИП функции и не може да ги използва, защото те не се предлагат повече и/или се намират на разположение в основната версия, вместо това App Business Ventures ще предложи на потребителя в замяна други ВИП функции и/или ще възстанови пропорционално заплатената от потребителя сума. В такъв случай потребителят може да избере, дали да прекрати договора с моментално действие. Изключени са други претенции на потребителя. Ако потребителят е малолетен, с поръчката на ВИП функции той изрично уверява, че за тази цел или на собствено разположение са му предоставени необходимите средства за заплащането им. Ако за определени игри достъпът е възможен само чрез софтуер, който трябва да се зареди, за разноските важат правилата за ВИП функциите.
7.1.3. Абонамент / автоматично удължаване Ако е необходимо да се заплащат ВИП функции за определен период от време, потребителят сключва абонамент, който се удължава автоматично, ако потребителят не прекрати в определения в цифра 8.2 срок тези услуги след изтичане на съответния период от време. Периодите за абонамента могат да се видят в правилата, приложими за съответната игра.
7.1.4. Условия на плащане, изискуемост App Business Ventures има право да изисква предварително таксите за ползването на ВИП функциите (виж по-горе 7.1.2). Таксите са изискуеми със сключване на договора и се изтеглят от банковата сметка респ. кредитната карта, посочени от потребителя, ако той не избере друг начин на плащане (напр. SMS). Сумата, която се приспада, се обозначава на разпечатката от кредитната карта, респ. банковата сметка като djagi.com или App Business Ventures LLC.
7.1.5. Съгласуване на таксите App Business Ventures има по всяко време право да променя цените трайно или за ограничено време, както и да предложи трайно или за определено време нови продукти, услуги или начини на плащане. Освен това App Business Ventures има право да промени по всяко време цените със срок от шест седмици като извести потребителя предварително писмено или изпрати е-мейл на посочения от него е-мейл адрес. Променената цена важи, ако потребителят не възрази в рамките на шест седмици след известието за промяна на цената. Договорното отношение продължава с променените условия/цени. App Business Ventures обръща особено внимание на известяването на потребителя за възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение, при известяване на промените. Ако възражението на потребителя постъпи на време, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договорните отношения продължават да важат първоначалните тарифи. Евентуални такси, заплатени от потребителя за период след приключване на договорните отношения (плащания) се възстановяват на потребителя пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя.
7.2. Забавяне В случай на забавяне “App Business Ventures има право да изисква лихви в размер на 5% над съответната основна лихва. В случай на забавяне App Business Ventures има освен това право да преустанови услугите респ. да блокира веднага всички акаунти на потребителя. За периода на блокирането не се приспадат такси за завършени абонаменти. App Business Ventures има право да изисква административна такса за блокирането, съобщението за блокиране и анулирането на блокирането, респ. създаването на нов акаунт, в случай на цялостно плащане. Сумата на административната такса може да се види на игралния портал Djagi.com като се извика съответната игра, респ. услуга. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.
7.3. Неплатени суми, такси за сторниране Ако по вина на потребителя или поради недостатъчно покритие на сметката, за което е отговорен потребителят, се появят неплатени суми и/или свързани с това такси за сторниране поради по-късно сторниране на задълженията в ущърб на App Business Ventures, потребителят поема произтеклите от това разходи. App Business Ventures има право да изисква тези разходи от сметката на потребителя заедно с първоначалната такса като ги приспадне повторно. Ако плащането на таксите се извършва чрез дебитно плащане или кредитна карта и са налице неплатени суми, то App Business Ventures пресмята административна такса в размер на 9,60 Евро за всяко задължаване/плащане с кредитна карта заедно с възникналите за App Business Ventures банкови такси. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.
7.4. Няма гаранция за печалба App Business Ventures не гарантира на потребителя печалба. Освен това потребителите нямат право на изплащане на цената, ако това не е посочено изрично в тези ОУП. Претенцията за изплащане на печалба е налице само, когато такава печалба е обявена изрично от App Business Ventures. Не е налице такава претенция и когато App Business Ventures установи, че възможната претенция за печалба би могла да възникне въз основа на манипулация – от технически или правен вид и/или въз основа на всяка манипулация с наказателно-правни последици. С участието си в игрите на App Business Ventures потребителят заявява съгласието си App Business Ventures да може да изисква по всяко време обстойно разследване по отношение на правомерността на претенцията за печалба и междувременно да откаже изплащането на печалбата без да е необходимо специално разрешение на потребителя за това. Правото на печалба се погасява и когато потребителят се държи противно на правилата на играта. В случай на съмнение доказателствената тежест е задължение на потребителя; потребителят трябва да разясни, че е постъпил в съответствие с правилата на играта. На потребителя е известно възлагането на доказателствената тежест и той изрично я приема, дори и да е възможно това да не се посочва от закона.
7.5. Не е налице изравняване на задълженията, право на задържане, забрана за извършване на цесия Потребителят може да изравни исканията за плащане на App Business Ventures само с безспорни или правомерно установени насрещни претенции. Потребителят може да упражнява право на задържане само, когато неговата насрещна претенция се основава на същото договорно отношение. Изключено е извършването на цесия на претенциите на потребителя спрямо App Business Ventures на трети лица.
7.6. Услуги Ако не е уговорено друго в описанието на услугите, то те са безплатни. В противен случай важат съответно цифри 7.1 до 7.5 за заплатимите услуги.
7.7. Абонамент чрез кредитна карта или PayPal InstantPay е абонаментна услуга. Давайки съгласието си да използвате облага в размер на 20% бонус за следващи поръчки, вие ще бъдете таксувани веднъж на всеки две седмици от момента на първото плащане. Информацията за плащането ви ще бъде съхранена при външна платежна система и няма да бъде използвана за други цели. App Business Ventures не събира и не пази платежна информация за кредитни карти или PayPal и не е отговорна при възникване на щети към собствениците. Винаги може да се провери статуса на абонаментната услуга от менюто Моят профил и поддръжка -> Преглед на акаунта в системата за плащане на App Business Ventures. Премахване на абонамента може да се осъществи от Преглед на акаунта -> Изтрий абонамента.

8. Период на действие, прекратяване
8.1. Неопределен период на действие Договорите между потребителя и App Business Ventures се сключват за неопределен период от време, ако не е определено нещо друго в конкретната оферта на App Business Ventures. Ако не е уговорен срочен период на действие за договора за ползване на игрите и/или услугите, то и двете страни имат право на едностранно прекратяване на договора с незабавно действие.
8.2. Определен период на действие Ако е уговорен определен период на действие за договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на ВИП функции (за целта виж и цифри 7.1.2 и 7.1.3), то важат посочените по-долу правила. Договорът за ползване на игрите и/или услугите, респ. договорът за ползване/предоставяне на ВИП функции се удължава автоматично за същия период на действие. Това не важи, ако потребителят не прекрати договора за ползване на игрите и/или услугите респ. договора за ползване/предоставяне на ВИП функции в срок от 14 дни преди края на периода.
8.3. Посочване на причини, прекратяване на договора по важна причина При едностранно прекратяване на договора с предизвестие не е необходимо да се посочват причините за това. Незасегнато от посочените по-горе уредби остава правото на страните за прекратяване по всяко време на договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на ВИП функции по важна причина. Ако App Business Ventures е отговорна за прекратяването на договора за ползване на игрите, респ. на договора за ползване/предоставяне на ВИП функции без предизвестие, то предварително платените от потребителя такси за периода след приключване на договора (особено ВИП функции) се възстановяват пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя, освен ако те не са изрично упоменати и приети в ОУП. App Business Ventures има особено, но не изключително право на прекратяване на договора по важна причина, когато:
 • потребителят се забави с плащането на задълженията си със сума в размер най-малко на 5 € (Eвро) и не плати, дори и след второто предупреждение;
 • потребителят виновно нарушава законите, правилата на игрите и/или правилата на ползване на услугите и въпреки предупреждението, продължава да прави това нарушение; при тежки нарушения не е необходимо предупреждение, в случай че очакването за спазване на договора от страна на App Business Ventures не е възможно;
 • потребителят не е ползвал акаунта си в продължение на четири седмици въпреки отправеното към него предупреждение.
По правило не е възможно очакването за спазване на договора от страна на App Business Ventures в следните случаи:
 • когато потребителят нарушава наказателния закон;
 • когато потребителят нарушава забраната за няколко акаунта (мултиакаунтинг), определена за някои от предлаганите от App Business Ventures игри (виж по-горе цифра 1.2);
 • когато потребителят наруши забраната за подпомагане (виж по-горе цифра 1.2);
 • когато потребителят наруши забраната за неоторизирани скриптове (виж по-горе цифра 1.2);
 • когато потребителят посочи неправилни данни при регистрирането (формуляра на заявлението за ползване, сравни по-горе цифра 2) или при плащане на ВИП функции (сравни по-горе цифра 7.1).
В случай на прекратяване на договора от App Business Ventures по важна причина, тя има право да изисква сума в размер на 75% от сумата на всички такси, които потребителят би трябвало да заплати, в случай на едновременно прекратяване на договора с предизвестие по време на самия период на действие на договора (особено за поръчани вече ВИП функции). Незасегнато остава правото на потребителя да докаже, че не е възникнала щета или че тя е значително по-малка.
8.4. Прекратяване на договора в писмена форма Ако не е предвидена възможност за прекратяване в съответната игра, то всяко прекратяване трябва да се извършва в писмена форма, като тази форма е спазена и с изпращането по е-мейл. Прекратяването без предизвестие трябва да е винаги писмено като се посочат причините за това.

9. Задължения и други отговорности на потребителя, отговорност за представените от него информации, авторски права
9.1. Задължения Главното задължение на потребителя е плащането на предвидената такса, ако той не използва безплатната основна версия на играта, респ. услугата (виж по-горе цифра 7). Главно задължение на потребителя освен това, е задължението му да посочи правилните и пълните си данни, които се изискват от App Business Ventures при сключване на договора или за продължаване на договорните отношения. По тази причина потребителят заявява, че зададените от него лични данни и други важни обстоятелства (особено банкови реквизити и номер на кредитната карта) в рамките на договорната оферта или при продължаване на договорните отношения, са правилни и пълни. Потребителят се задължава да съобщи незабавно на App Business Ventures евентуална промяна на данните, при съответно запитване от App Business Ventures потребителят трябва да потвърди тези данни. Потребителят е длъжен да спазва правилата на играта. При повторно нарушение, въпреки предупреждение, или при тежко нарушение, съгласно цифра 8.3.4. App Business Ventures има право да блокира веднага и без предоставяне на определен срок договорните услуги и доставки и да прекрати договора.
9.2. Инсталация на софтуер App Business Ventures не носи отговорност за щети или загуба на данни, които могат да възникнат на компютъра на потребителя поради инсталация на софтуер, който не произхожда от App Business Ventures.
9.3. Други задължения на потребителя
9.3.1. App Business Ventures предоставя игрите, респ. услугите онлайн посредством уеб браузър. Необходимият на потребителя софтуер (операционна система и браузър, евентуално плъг-инс като Flash или Java) не се предоставят и инсталират от App Business Ventures. App Business Ventures не предлага за тях никаква помощ. Задължение на потребителя е да поддържа компютъра си в състояние, което осигурява ползването на игрите на App Business Ventures. В съответствие с това App Business Ventures не оказва и техническа помощ за инсталиране на софтуера, който е необходим.
9.3.2. Потребителят се задължава да държи в тайна получените от App Business Ventures данни за достъп, необходими му за достъп до игрите, респ. услугите (данни за логин, пароли и др.). Потребителят се задължава да информира незабавно App Business Ventures, ако узнае или предполага, че неоторизирани трети лица са научили данните му за достъп. По причини, свързани със съхраняването на данните на потребителя се препоръчва да направи това писмено (напр. по е-мейл). Ако трети лица използват игрите, респ. услугите на App Business Ventures като употребяват данните за достъп по вина на потребителя, то той носи отговорност спрямо App Business Ventures за плащане на такса за ползване и обезщетение за нанесени вреди. App Business Ventures има право да приема всеки достъп с данните на потребителя като достъп от самия потребител. App Business Ventures обръща внимание на това, че паролите трябва да се променят на редовни интервали от време по причини, свързани със сигурността. Потребителя носи сам отговорност за използването на собствения си акаунт.
9.3.3. В случай на обосновано подозрение, че данните за достъп са известни на неоторизирани трети лица, App Business Ventures има право по причини, свързани със сигурността, да промени по собствено усмотрение данните за достъп без предварително известие, респ. да блокира ползването на съответния акаунт. Tя ще информира незабавно оправомощения потребител и при поискване, в рамките на подходящ срок, ще му предостави новите данни за достъп. Потребителят няма право да иска възстановяване на първоначалните данни за достъп.
9.3.4. App Business Ventures защитава системите си от вируси. Въпреки това не може да се изключи изцяло възможността за проникване на вирус. В такъв случай е възможно неоторизирани трети лица да изпращат е-мейли от името на App Business Ventures без нейно разрешение, които да съдържат вируси или др. спайуеър или линкове към уеб страници, които съдържат такива. App Business Ventures няма влияние върху това. Поради това потребителят трябва да контролира за вируси всички постъпващи е-мейли от App Business Ventures или такива, които уж са изпратени от нейно име. Това важи и за е-мейлите от другите потребители на игрите или услугите.
9.3.5. Потребителят следва разпорежданията на App Business Ventures и нейните сътрудници, както и на нейните помощници за изпълнение и извършване. Това важи особено за инструкциите на администраторите и модераторите на евентуален форум, принадлежащ към съответната игра и/или услуга.
9.3.6. Потребителят се задължава да не използва в никакъв случай акаунта, името или паролата на друг потребител.
9.4. Задължения на потребителя по отношение на възможни, предоставени от него данни
9.4.1. Потребителят трябва внимателно да съхранява данните, публикувани от него при Djagi.com и предоставени на други потребители.
9.4.2. Потребителят се задължава да не разпространява в рамките на услугите съдържания (например видеофилми, снимки, линкове, имена, думи) с рекламни, религиозни, обиждащи, натрапващи, насилствени, сексистки, порнографски или други морално ниски или неприлични, особено расистки, както и дясно- или ляво екстремистки съдържания, лица или разяснения. Освен това потребителят се задължава да не използва защитени понятия, имена, снимки, видеофилми, музикални мелодии, игри и други материали. В случай на съмнение, потребителят трябва да отстрани незабавно неодобрените от App Business Ventures съдържания. Администратор на App Business Ventures има също право да ги отстрани. Потребителят трябва да съблюдава непрекъснато валидните законови и правни уредби, особено Закона за защита на младежта, Закона за защита на данните, за защита на личните права, за защита от обида, за защита на авторски права, за правата на запазени марки и др.
9.4.3. Потребителят няма право да използва услугите за нелегални или неоторизирани цели. Той няма право да използва потребителското име и/или е-мейл адреси на други потребители, за да изпраща без тяхно разрешение евентуални нежелани от него мейли, рекламни послания или такива със стопански или комерсиални цели.
9.4.4. Виновното нарушение на посочените по-горе задължения оправомощава App Business Ventures да изтрие предоставените от потребителя данни.
9.4.5. Администраторите на App Business Ventures е също така оправомощени да изтрият изцяло или отчасти публикуваните данни, когато са налице конкретни допирни точки за нарушение на ОУП, на ръководствата и правилата на съответните игри и услуги или те са противозаконни. Това се отнася например за информации, които:
 • са очевидно неприлични, расистки, фанатични или възвеличаващи насилието;
 • натрапват или обиждат друго лице, заплашват, са цинични, оклеветяващи или клеветнически;
 • са от сексистки, порнографски или друг, застрашаващ младежта вид или съдържат линк към уебсайт, забранен за младежи;
 • съдържат неправилна или заблуждаваща информация; подстрекават нелегални начини на поведение;
 • представляват нелегално или неправомерно копие или разпространение на защитено с авторско право произведение напр. по е-мейл, чрез предоставяне на нелегални компютърни програми или линкове към нелегални програми, информации за избягване на приспособления за защита от копиране на нелегални музикални копия или линкове към нелегални копия или нарушават по друг начин авторските права;
 • съдържат изпращане на 'Junk-Mails, “разпространяващи се мейли” или нежелани масови мейли, съобщения, 'Spimming' или 'Spamming';
 • съдържат ограничени, достъпни само с парола или скрити сайтове и снимки;
 • подпомагат криминални дейности или намерения или съдържат инструкции за нелегални дейности, или подстрекават, не само с информация за производство или закупуване на оръжие, детска порнография, измама, търговия с наркотици, хазарт, сталкинг, спаминг, спиминг, разпространяване на компютърни вируси и други вредни файлове;
 • нарушения на авторското право, патентни нарушения или кражба на фирмени тайни;
 • съдържат изобразяване на лица, които не са дали разрешение за това;
 • съдържат комерсиални дейности и/или продажби напр. обявяване на конкурс, томболи, обменни сделки, обяви, системи от типа „снежна топка";
 • подканват други потребители да посочат лични данни за комерсиални или противозаконни цели или да посочат данните си за логин;


9.4.6. Не съществуват претенции за възстановяване на изтрити данни. Освен това App Business Ventures има право да изключи потребителя от по-нататъшното му участие в съответната игра или услуга и да прекрати без предизвестие акаунта на потребителя при многократно нарушение на посочените по-горе правила, въпреки многократните предупреждения. App Business Ventures си запазва изрично правото да предяви други претенции, особено претенции за обезщетяване на вреди.
9.4.7. Потребителят се задължава да информира App Business Ventures, ако разбере за незаконно ползване на услугите от трети лица (напр. разпространяване и изпращане на съдържания, които са забранени съгласно цифра 9.4.5).
9.4.8. За да се осигури навременна намеса, потребителят е препоръчително да направи това писмено, напр. по е-мейл.
9.5. Отговорност на потребителя за предоставени от него данни
9.5.1. Потребителят носи сам отговорност за текстовете, файловете, снимките, картините, видеофилмите, мелодиите, песните, произведенията, защитени с авторско право или други материали, данни и т. н. (по-долу „предоставени данни"), които той предоставя на платформата Djagi.com или обменя с други потребители. App Business Ventures нито окачествява тези съдържания като собствени, нито ги одобрява.
9.5.2. App Business Ventures няма контрол върху публикуваните на Djagi.com данни. App Business Ventures не проверява данните, преди те да бъдат публикувани. Веднага щом App Business Ventures разбере за противозаконно публикувани данни, то те ще бъдат изтрити незабавно.
9.5.3. Изключва се всяка отговорност на App Business Ventures за публикувани съдържания, особено за истинност, пълнота или надеждност на съдържанията, материалите или данните.
9.6. Авторски права
9.6.1. Потребителят запазва всички права за публикуваните от него данни. Чрез поставянето на данни в платформата Djagi.com и/или нейните игри респ. услуги потребителят дава на App Business Ventures неизключителен, безплатен лиценз, който може да се оттегли по всяко време, за да представя, показва, репродуцира и разпространява тези съдържания на платформата Djagi.com, респ. на страниците на игрите.
9.6.2. Освен това App Business Ventures няма право на ползване на публикуваните от потребителя данни. App Business Ventures не е оправомощена да разпространява публикуваните данни извън Djagi.com, респ. съответната страница на играта и услугата.
9.6.3. Публикуваните от потребителя данни на Djagi.com могат да се видят в цял свят от трети лица чрез интернет. Потребителят заявява съгласието си за това при публикуване на данните.
9.6.4. Този лиценз загубва своята валидност, когато потребителят изтрие съдържанията от платформата Djagi.com или нейните услуги.

10. Претенции за недостатъци
10.1. App Business Ventures предоставя на потребителя достъпа до игрите и услугите в съответно валидната им версия (цифра 1.2). Потребителят няма претенции за запазване или въвеждане на определено състояние / функционален обхват на игра и/или услуга. Потребителят съзнава, че предложените от App Business Ventures игри и услуги – както и всеки софтуер – не могат да са напълно без грешки. Като обременени с недостатъци могат да бъдат игрите, респ. услугите само, когато те могат да се играят респ. ползват с голямо затруднение при продължителен период от време. Евентуалните недостатъци на игрите или услугите потребителят трябва да документира винаги изчерпателно като протоколира писмено появяващите се съобщения за грешки. Преди да направи съобщение за евентуална грешка, потребителят трябва да се консултира с ръководството на играта, респ. услугата и евентуално други предоставени от App Business Ventures помощни средства за отстраняване на проблема (особено списъци с често задавани въпроси, дискусионни форуми за проблемите). Потребителят трябва да подкрепи според възможностите си App Business Ventures при отстраняване на недостатъците.
10.2. Потребителят трябва да съобщи недостатъците писмено пред Djagi.com незабавно след тяхното откриване. В случай на очевидни недостатъци при стоки – и виртуални стоки – те трябва да се съобщят на App Business Ventures в срок от две седмици след получаване на стоката. За да се спази срокът, е достатъчно навременното изпращане на стоката, респ. съобщаване за недостатъка. След изтичане на срока, без да се направи рекламация, е изключено предявяването на претенция за недостатъци. По причини, свързани с обезпечаване на доказателствата се препоръчва потребителят да отправи рекламациите към App Business Ventures в писмена форма (по факс, писмо, е-мейл).
10.3. Изключени от гаранцията са по принцип такива грешки, които са възникнали поради външни влияния, грешка в обслужването, за която е отговорен потребителят, непреодолима сила или неизвършени от App Business Ventures промени или други манипулации.
10.4. App Business Ventures не приема гаранции в правен смисъл.

11. Ограничение на отговорността
11.1. App Business Ventures не отговаря за други щети освен за груба небрежност или умишлено причинени щети. Горепосочените изключения от отговорността не важат обаче за отговорност при нараняване на живота, тялото и здравето. Те не важат също, ако щетата се основава на нарушаване на кардинално или съществено задължение или нарушаване на гаранцията.
11.2. Задължението за обезщетение при нарушаване на кардинално или съществено задължение е ограничено върху съответно предвидимата щета.
11.3. Размерът на предвидимата щета е ограничен до 200 € (Евро) на акаунт.
11.4. Горепосочените изключения респ. ограничения за отговорност важат и по отношение на отговорността на служителите, работниците, сътрудниците, представителите и помощниците при изпълнение на служебните си задължения особено в полза на акционерите, сътрудниците, представителите, органите и техните членове по отношение на личната отговорност.
11.5. App Business Ventures носи отговорност за консултация само, когато зададените въпроси засягат съдържанието на офертата.
11.6. App Business Ventures се дистанцира изрично от съдържанията на всички страници, в които има преки или непреки препратки (т. нар. „линкове") към офертата на App Business Ventures. За тях App Business Ventures не поема никаква отговорност. За съдържанието на тези сайтове отговарят съответните оференти на сайтовете.

12. Защита на личните данни
12.1. Личните данни на потребителя се изискват, обработват и използват без допълнително изрично разрешение от App Business Ventures само с цел сключване на договора, включително и отчитането на сметките, ако App Business Ventures не е длъжна по закон да открие тези данни. Изискването, обработването и ползването на данните става по електронен път.
12.2. App Business Ventures си запазва, обаче, правото в рамките на допустимото от закона, да насочи вниманието на потребителя върху други игри и услуги, свързани с игрите, и без изричното съгласие на потребителя чрез електронно съобщение, ако потребителят не се противопостави на това. Потребителят има право на възражение по всяко време, без да възникнат допълнителни разходи от тези, необходими за изпращане на възражението в съответствие с основните тарифи.
12.3. За целите на рекламата, проучването на пазара и оформянето на услугите App Business Ventures създава профили на потребителите като използва псевдоними. Потребителят има право да възрази по всяко време срещу това обработване и ползване на данните. App Business Ventures ще даде на потребителя безплатно и незабавно информация за данните, запаметени за него или за неговия псевдоним. Тази информация се извършва по принцип по електронен път.
12.4. App Business Ventures има право да предаде данните за отчитане на сметките на потребителя по всяко време на други оференти на услуги и трети лица, ако това е необходимо за определяне на таксите и за отчитане на сметките с потребителя. App Business Ventures ще информира потребителя за името на третото лице. App Business Ventures е оправомощена да предаде данните за отчитане на сметките на потребителя на третото лице, което е натоварено със сметките на третото лице, ако това е необходимо за тези цели. В противен случай App Business Ventures няма право да предава на трети лица нито данните на потребителя, нито съдържанието на личните съобщения без негово съгласие, ако не е задължена по закон да ги разкрие.
12.5. App Business Ventures обръща особено внимание на потребителя, че в съответствие със сегашното ниво на техниката не може да се гарантира защитата на личните данни и сигурността на данните в открити мрежи като интернет. Потребителят знае, че провайдерът може да види по технически причини по всяко време запаметените на сървъра данни и други запаметени от потребителя данни. Други участници в интернет са от техническа гледна точка също в състояние да имат неоторизиран достъп в мрежата и да контролират изпращането на съобщенията. За сигурността и обезпечаването на изпратените в интернет и запаметени на сървъра данни потребителят носи сам пълната отговорност.
12.6. Регистрираните потребители и посетители се съгласяват изрично с процеса на уеб анализ, прилаган от App Business Ventures.

13. Заключителни разпоредби
13.1. Всички промени, допълнения или частичното или цялостното прекратяване на договора трябва да се извършва писмено, дори и промяната или анулирането на изискването за спазване на писмената форма.
13.2. Съдебната подсъдност е гр. София, дори ако потребителят промени своето местожителство или място на пребиваване извън Република България след сключване на договора. Това важи също и когато местоживеенето и мястото на пребиваване на потребителя не е известно при подаване на иска.
13.3. За сключените въз основа на тези Общи условия за ползване договори на App Business Ventures и произтичащите от тях претенции от всякакъв вид важи само законодателството на Република България, като се изключат разпоредбите на единното право за закупуване на ОOН относно закупуването на движими вещи и като се изключи българското международно частно право.
13.4. Ако някои от разпоредбите на тези Общи условия за ползване и/или договора са или станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби.

App Business Ventures LLC
Емейл: contact@djagi.com
Премахни рекламата