Премахни рекламата

 Условия за ползване Биг Мейдж ЕООД

1. Сфера на валидност
Биг Мейдж ЕООД (по-долу наречена за краткост Биг Мейдж) предлага djagi.com, като игрален портал в интернет. Биг Мейдж предлага онлайн игри и други услуги. Към тези услуги принадлежат например създаването на профилна страница, участието в блогове и форуми, включването на медийни съдържания като снимки, текстове и игри и придобиването на виртуални предмети и/или други услуги. Участниците в игрите на Биг Мейдж и потребителите на игралния портал djagi.com се обозначават по-долу като 'Потребители'. Ако в тези Общи условия за ползване (по-долу ”ОУП”) става въпрос за “игри” или “услуги”, то с това се обозначават игрите и услугите на фирма Биг Мейдж. Фирма Биг Мейдж извършва услуги за потребителите на тези игри и услуги само въз основа на ОУП. ОУП на потребителя няма да бъдат изрично признати като предмет на договора, освен ако Биг Мейдж писмено се съгласи с тях. Долупосочените ОУП уреждат използването на игралния портал djagi.com, на онлайн-игрите и услугите на Биг Мейдж. Ползването се извършва на първо място с персонален компютър в интернет посредством телефон, ISDN, DSL или друга равностойна връзка. Освен това е възможно и ползването на всякакви други устройства, които осигуряват достъп до интернет, като функционалният им обхват и/или характеристики могат да бъдат ограничени. Предмет на тези ОУП не са евентуални въпроси, произтичащи от предоставянето на телекомуникационните връзки, както и връзката с уеб сайтове и онлайн игри и софтуер на трети лица (браузър, софтуер), тъй като тези услуги не се извършват от Биг Мейдж.

1.1. Потребители
1.1.1. Биг Мейдж предлага своите игри и услуги само на потребители, които влизат в правна сделка за цел, която е извън тяхната търговска дейност, стопанска дейност или професия. Изключено е ползването на игрите и услугите на Биг Мейдж с професионална цел или други стопански цели.
1.1.2. Право на ползване имат лицата, които са навършили 18-годишна възраст в момента на регистрацията или чиито законни представители са съгласни с това ползване. Правилата на отделните игри могат да предвидят забрана за ползване от лица под определена възраст, дори и когато техните законни представители са съгласни с това.
1.1.3. С регистрацията за ползване на игрите и/или услугите потребителят изрично гарантира (а) своето пълнолетие и дееспособност; респ. (б) при малолетни лица – съгласието на законните представители.

1.2 Предмет на договора, ползване и промяна на игрите и услугите
1.2.1. Биг Мейдж дава възможност на потребителите да участват в рамките на наличните технически и производствени възможности в предложените от нея в интернет игри и услуги.
1.2.2. Участието в игрите служи само за развлечение.
1.2.3. Като част от услугите, Биг Мейдж съхранява определена информация и дава възможност на потребителите да предоставят информация в мрежата, да създадат индивидуални лични профили, които могат да се гледат от потребителите на игрите и услугите, както и от трети лица.
Освен това чрез djagi.com потребителят може да комуникира с трети лица, да обменя с тях снимки, видеофилми, игри и, доколкото това е възможно, музика и други медийни съдържания, да публикува блогове и коментари, да дава оценка за игрите, другите потребители, трети лица и транзакции.
1.2.4. Ползването се осъществява като Биг Мейдж предоставя онлайн на съответните адреси игрите респ. услугите и приложенията, необходими за участие. Биг Мейдж си запазва правото да предлага игрите – евентуално и с друг функционален обем – на носители на данни, които могат да бъдат закупени. Продажбата на игрите не попада под тези Общи условия на ползване.
1.2.5. Участието във всички игри и ползването на всички услуги се предоставя само на тези лица, които са открили преди това клиентски профил (по-долу наречен Акаунт) по пътя на регистрацията. Акаунт може да се открие или в игралния портал www.djagi.com, или на съответния адрес на играта. Акаунт, открит в игралния портал djagi.com, дава право на потребителя да ползва всяка игра, като се вземат предвид предпоставките на точка 1.1. Участието и ползването на игри и услуги от потребители, които не са открили Акаунт, е ограничено.
1.2.6. Регистрацията, тоест заявката за откриване на акаунт, се извършва чрез попълването на формуляр и въвеждането на различни данни. Ползването на всички игри и/или услуги е възможно от момента, в който Биг Мейдж открие акаунт за потребителя.
1.2.7. Потребителят има право да открие различни акаунти в djagi.com. В някои от предложените от Биг Мейдж игри потребителят има право да участва само с един акаунт (“забрана за мултиакаунтинг”). Допълнителна информация ще намерите в правилата към игрите. Биг Мейдж препоръчва на потребителите, които разполагат с няколко акаунта, да се запознаят непременно с правилата на играта, тъй като нарушението на тази забрана се наказва с моментално блокиране на потребителя.
Дори и при игри, в които е разрешено на потребителя да има няколко акаунта, е забранено различните акаунти на потребителя да взаимодействат помежду си или да си помагат по друг начин (“забрана за подпомагане”). Освен това, определен акаунт не трябва да се използва за постигане на облага на друг акаунт на същия потребител, например чрез пренасяне на предмети или кредити от игралната валута в рамките на играта от един акаунт на друг на същия потребител или когато определен акаунт се състезава заедно или срещу друг акаунт на същия потребител.
1.2.8. След откриване на акаунт потребителят може да участва в съответната игра и/или услуга като извика игралния портал djagi.com или съответния адрес и след това се логне.
1.2.9. Използването на игрите и услугите е разрешено само посредством браузър или специални инструменти, които са дадени на разположение от Биг Мейдж или имат нейното изрично разрешение (“забрана за използване на неоторизирани скриптове”). Това означава преди всичко: Забранено е използването на програми, които предизвикват прекомерно натоварване на сървъра. Забранено е използването на софтуер за систематично или автоматично управление на игрите или на отделни функции от тях (ботове, макроси), за репродуциране или анализиране на игрите, игралните елементи или публикуваните на платформата djagi.com съдържания.
1.2.10. Потребителят няма правно основание да изисква откриване на акаунт или публикуване на информация в Djagi.com. Това става само със съгласиято на Биг Мейдж.
1.2.11. Съответните актуални технически и други предпоставки за игра и участие в игрите и услугите могат да се видят на платформата Djagi.com и/или на съответните адреси на игрите.
1.2.12. Игрите и услугите се актуализират, настройват, разширяват и променят непрекъснато. В съответствие с това потребителят получава само право на ползване на съответната игра и услуга в съответно актуалната версия.
1.2.13. Ползването на игрите в основната им версия е безплатно. Определени функции се предоставят само на плащащи потребители (виж точка 7). Ако това не е уговорено в описанието на съответната услуга, то нейното използване остава безплатно.
1.2.14. Не съществува претенция на потребителя за запазване на игрите и/или услугите във версията им по време на сключване на договора. Биг Мейдж си запазва правото да преустанови по всяко време предоставянето на определена игра и/или услуга без да посочва причините за това. След като направи избора си потребителят може да изисква кредитирането на заплатени в този случай предварително такси (напр. ВИП функции) за други игри и/или услуги, предоставяни от фирма Биг Мейдж или да изисква връщането на предварително заплатени такси. Правото на потребителя да прекрати с моментално действие договора за игри и/или услуги, които не могат да се ползват, остава незасегнато от това. Други претенции на потребителя са изключени, освен ако те не са изрично предвидени в ОУП.

2. Договорна оферта и сключване на договора
2.1. Потребителят прави обвързващо предложение за сключване на договор за игри и услуги като попълни формуляр за регистрация (по-долу “заявление на потребителя”). За целта е необходимо да се попълнят всички маркирани полета за данни в регистрационния формуляр.
2.2. Договорът между Биг Мейдж и потребителя се осъществява от Биг Мейдж с приемането на офертата на потребителя. Приемането може да стане изрично или чрез изпълнението на първото приемащо действие от страна на Биг Мейдж.
2.3. Постъпването на заявлението на потребителя се потвърждава незабавно по електронен път на посочения от потребителя е-мейл адрес. Потвърждението за постъпване не представлява обвързващо приемане на заявлението. Потвърждението за постъпване може да се комбинира обаче, с волеизявлението за приемане.

3. Право на оттегляне на волеизявлението
Потребителят може да оттегли в писмена форма (напр. писмо, факс, е-мейл) изявлението си за сключване на договор за игри и услуги и за поръчка на ВИП функции в рамките на две седмици без да посочва причините за това. Срокът започва да тече най-рано след получаването на възражението. За да се спази срока за оттегляне, е достатъчно неговото навременно изпращане. Правото на оттегляне на волеизявлението се анулира, когато става въпрос за предложени от Биг Мейдж услуги, с извършването на които Биг Мейдж е започнала с изричното съгласие на потребителя преди края на срока за оттегляне или когато потребителят сам е поискал тяхното извършване. Подобни случаи са налице, когато потребителят е използвал играта респ. ВИП функциите или услугата/ите.
Оттеглянето на волеизявлението трябва да се изпрати на:

Биг Мейдж ЕООД
Улица "Фантазия" 33
Варна 9000, България
Емейл: contact@djagi.com

При оттегляне на волеизявлението, направено по е-мейл се посочва името на играта и евентуално ВИП функциите или услугата/ите и името на потребителя.
В случай на валидно оттегляне трябва да се възстановят услугите, получени от двете страни и да се върнат евентуалните ползи. Това означава, че платените вече такси могат евентуално да не се възстановят напълно, ако потребителят ги е използвал преди да оттегли волеизявлението си.

4. Достъпност
Биг Мейдж гарантира достъпността на игрите и услугите на 90% (деветдесет процента) от времето на годишна база. Изключение от това правят времето, в което сървърът на игралния портал Djagi.com или отделни игри не могат да се достигнат чрез интернет въз основа на технически или други проблеми, върху които Биг Мейдж няма влияние (непреодолима сила, вина на трети лица и др.), както и времето, през което нормално се провеждат работи по техническото обслужване. Биг Мейдж може да ограничи достъпа до услугите, ако това изисква запазването на сигурността за използване на мрежата, запазването на целостта на мрежата, особено избягване на тежки повреди в нея, на софтуера или запаметените данни.

5. Достъп и запознаване с Общите условия за ползване, промени и други известия, контакт от страна на потребителя
5.1. С изпращането на заявлението за ползването на игрите и/или услугите потребителят приема Общите условия за ползване. Те важат за всяко логване в портала Djagi.com, за всяко участие в игрите и/или ползване на услугите. Общите условия за ползване могат да се разпечатат от потребителя преди той да изпрати заявлението или да се запаметят на носител на данни.
5.2. Биг Мейдж си запазва правото по всяко време да прави промени или допълнения в ОУП с бъдещо действие, ако те са необходими и не навреждат на добросъвестността в правния обмен.
5.3. Промени в ОУП се известяват по подходящ начин във формата на текст. По принцип известяването се извършва чрез публикуване на уеб сайта на предлаганите от Биг Мейдж игри и/или съответните услуги или по е-мейл. Промените в ОУП се обявяват на потребителя във всеки случай при следващото му логване след промяната, като подчертано съобщение.
5.4. Потребителят има възможност да направи възражение срещу промените на ОУП в рамките на 14 (четиринадесет) дни след оповестяването им и запознаването с тях. Ако потребителят не отправи писмено възражение към Биг Мейдж относно променените условия в рамките на срок от 14 дни след известяването им и възможността да се запознае с тях, или ако той продължава да ползва игрите и/или услугите, то променените или допълнените условия влизат в сила. Ако възражението на потребителя постъпи в срок, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договора продължават да важат първоначалните Общи условия за ползване. Евентуални такси, платени преди периода на приключване, се възстановяват на потребителя в този случай пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя.
5.5. Биг Мейдж обръща особено внимание при известяването на потребителя за възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение, при известяване на промените.
5.6. Фирма Биг Мейдж ще комуникира с потребителя по е-мейл, ако с тези ОУП не е определено нещо друго или не са налице други споразумения с потребителя. Комуникацията с потребителя чрез и-мейл адреса му може да служи за уведомяване чрез бюлетин във връзка с промени по игрите, промоции, новости в тях и т.н. Потребителят трябва да гарантира, че изпратените от Биг Мейдж мейли пристигат на посочения от потребителя при регистрацията е-мейл адрес. Той е длъжен да се погрижи за това и чрез настройване на спам филтъра, както и да контролира редовно този адрес. Освен това Биг Мейдж си запазва правото сама да избере формата за останалата кореспонденция.
5.7. При всеки контакт с Биг Мейдж потребителят трябва да посочи, за коя игра и/или респ. услуги и за кой акаунт в играта респ. услугата става въпрос.

6. Ръководства и правила за игра
6.1. Ръководствата за игра и правилата за игра на съответните игри и услуги се публикуват на игралния портал Djagi.com, респ. на съответния уеб адрес на играта/услуга.
6.2. Потребителят съзнава, че играе с много потребители в игралния свят, респ. че комуникира с различни потребители на Djagi.com. За да е възможна сполучливата игра, е необходимо да се спазват правилата. С участието си потребителят признава обвързващо правилата на играта и предпоставките за участие в услугите.
6.3. Потребителят няма право да извършва нищо, което би попречило на провеждането на игрите и услугите и сполучливата съвместна игра.

7. Степенуване на тарифите, условия за плащане, забавяне
7.1. Онлайн игри
7.1.1. Основна версия Биг Мейдж предоставя игрите след откриване на Акаунт (виж горе 1.2). В такъв случай на потребителя се предоставя първоначално основна версия. Откриването на Акаунт и използването на основната версия е безплатно. Основната версия (без да се нарушава правото на Биг Мейдж за преустановяване на поддържане игрите) не е ограничена във времето и може да се играе. В основната версия потребителят не разполага обаче с всички функции.
7.1.2. ВИП функции
Потребителят има възможност да получи срещу заплащане функции, които не се намират на разположение в основната версия (по-долу наречени: ВИП функции). При отделните игри могат да се предлагат различни ВИП функции. Кои ВИП функции се предлагат към определени тарифи, какво предлагат те и какви са изискваните условия, може да се види на уеб сайта на съответната игра. В зависимост от съответната ВИП функция и тарифа, може да става въпрос за еднократно плащане, за да се заредят нужните кредити за определени функции в съответната игра според нейните правила, или за плащания, които трябва да се извършат за определен период от време (например, дни, седмица, месец, тримесечие, полугодие, година). Игрите се развиват непрекъснато. Биг Мейдж си запазва поради това правото да предлага по всяко време нови ВИП функции. В хода на настройването и по-нататъшното развитие на игрите Биг Мейдж си запазва също правото да спре да предлага повече отделни ВИП функции и/или да ги предлага в безплатната основна версия (сравни по-горе 7.1.1). Ако потребителят е платил вече за бъдещ период за ВИП функции и не може да ги използва, защото те не се предлагат повече и/или се намират на разположение в основната версия, вместо това Биг Мейдж ще предложи на потребителя в замяна други ВИП функции и/или ще възстанови пропорционално заплатената от потребителя сума. В такъв случай потребителят може да избере, дали да прекрати договора с моментално действие. Изключени са други претенции на потребителя. Ако потребителят е малолетен, с поръчката на ВИП функции той изрично уверява, че за тази цел или на собствено разположение са му предоставени необходимите средства за заплащането им. Ако за определени игри достъпът е възможен само чрез софтуер, който трябва да се зареди, за разноските важат правилата за ВИП функциите.
7.1.3. Абонамент / автоматично удължаване Ако е необходимо да се заплащат ВИП функции за определен период от време, потребителят сключва абонамент, който се удължава автоматично, ако потребителят не прекрати в определения в цифра 8.2 срок тези услуги след изтичане на съответния период от време. Периодите за абонамента могат да се видят в правилата, приложими за съответната игра.
7.1.4. Условия на плащане, изискуемост Биг Мейдж има право да изисква предварително таксите за ползването на ВИП функциите (виж по-горе 7.1.2). Таксите са изискуеми със сключване на договора и се изтеглят от банковата сметка респ. кредитната карта, посочени от потребителя, ако той не избере друг начин на плащане (напр. SMS). Сумата, която се приспада, се обозначава на разпечатката от кредитната карта, респ. банковата сметка като djagi.com или Биг Мейдж ЕООД.
7.1.5. Съгласуване на таксите Биг Мейдж има по всяко време право да променя цените трайно или за ограничено време, както и да предложи трайно или за определено време нови продукти, услуги или начини на плащане. Освен това Биг Мейдж има право да промени по всяко време цените със срок от шест седмици като извести потребителя предварително писмено или изпрати е-мейл на посочения от него е-мейл адрес. Променената цена важи, ако потребителят не възрази в рамките на шест седмици след известието за промяна на цената. Договорното отношение продължава с променените условия/цени. Биг Мейдж обръща особено внимание на известяването на потребителя за възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение, при известяване на промените. Ако възражението на потребителя постъпи на време, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договорните отношения продължават да важат първоначалните тарифи. Евентуални такси, заплатени от потребителя за период след приключване на договорните отношения (плащания) се възстановяват на потребителя пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя.
7.2. Забавяне В случай на забавяне “Биг Мейдж има право да изисква лихви в размер на 5% над съответната основна лихва. В случай на забавяне Биг Мейдж има освен това право да преустанови услугите респ. да блокира веднага всички акаунти на потребителя. За периода на блокирането не се приспадат такси за завършени абонаменти. Биг Мейдж има право да изисква административна такса за блокирането, съобщението за блокиране и анулирането на блокирането, респ. създаването на нов акаунт, в случай на цялостно плащане. Сумата на административната такса може да се види на игралния портал Djagi.com като се извика съответната игра, респ. услуга. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.
7.3. Неплатени суми, такси за сторниране Ако по вина на потребителя или поради недостатъчно покритие на сметката, за което е отговорен потребителят, се появят неплатени суми и/или свързани с това такси за сторниране поради по-късно сторниране на задълженията в ущърб на Биг Мейдж, потребителят поема произтеклите от това разходи. Биг Мейдж има право да изисква тези разходи от сметката на потребителя заедно с първоначалната такса като ги приспадне повторно. Ако плащането на таксите се извършва чрез дебитно плащане или кредитна карта и са налице неплатени суми, то Биг Мейдж пресмята административна такса в размер на 9,60 Евро за всяко задължаване/плащане с кредитна карта заедно с възникналите за Биг Мейдж банкови такси. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.
7.4. Няма гаранция за печалба Биг Мейдж не гарантира на потребителя печалба. Освен това потребителите нямат право на изплащане на цената, ако това не е посочено изрично в тези ОУП. Претенцията за изплащане на печалба е налице само, когато такава печалба е обявена изрично от Биг Мейдж. Не е налице такава претенция и когато Биг Мейдж установи, че възможната претенция за печалба би могла да възникне въз основа на манипулация – от технически или правен вид и/или въз основа на всяка манипулация с наказателно-правни последици. С участието си в игрите на Биг Мейдж потребителят заявява съгласието си Биг Мейдж да може да изисква по всяко време обстойно разследване по отношение на правомерността на претенцията за печалба и междувременно да откаже изплащането на печалбата без да е необходимо специално разрешение на потребителя за това. Правото на печалба се погасява и когато потребителят се държи противно на правилата на играта. В случай на съмнение доказателствената тежест е задължение на потребителя; потребителят трябва да разясни, че е постъпил в съответствие с правилата на играта. На потребителя е известно възлагането на доказателствената тежест и той изрично я приема, дори и да е възможно това да не се посочва от закона.
7.5. Не е налице изравняване на задълженията, право на задържане, забрана за извършване на цесия Потребителят може да изравни исканията за плащане на Биг Мейдж само с безспорни или правомерно установени насрещни претенции. Потребителят може да упражнява право на задържане само, когато неговата насрещна претенция се основава на същото договорно отношение. Изключено е извършването на цесия на претенциите на потребителя спрямо Биг Мейдж на трети лица.
7.6. Услуги Ако не е уговорено друго в описанието на услугите, то те са безплатни. В противен случай важат съответно цифри 7.1 до 7.5 за заплатимите услуги.
7.7. Абонамент чрез кредитна карта или PayPal InstantPay е абонаментна услуга. Давайки съгласието си да използвате облага в размер на 20% бонус за следващи поръчки, вие ще бъдете таксувани веднъж на всеки две седмици от момента на първото плащане. Информацията за плащането ви ще бъде съхранена при външна платежна система и няма да бъде използвана за други цели. Биг Мейдж не събира и не пази платежна информация за кредитни карти или PayPal и не е отговорна при възникване на щети към собствениците. Винаги може да се провери статуса на абонаментната услуга от менюто Моят профил и поддръжка -> Преглед на акаунта в системата за плащане на Биг Мейдж. Премахване на абонамента може да се осъществи от Преглед на акаунта -> Изтрий абонамента.

8. Период на действие, прекратяване
8.1. Неопределен период на действие Договорите между потребителя и Биг Мейдж се сключват за неопределен период от време, ако не е определено нещо друго в конкретната оферта на Биг Мейдж. Ако не е уговорен срочен период на действие за договора за ползване на игрите и/или услугите, то и двете страни имат право на едностранно прекратяване на договора с незабавно действие.
8.2. Определен период на действие Ако е уговорен определен период на действие за договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на ВИП функции (за целта виж и цифри 7.1.2 и 7.1.3), то важат посочените по-долу правила. Договорът за ползване на игрите и/или услугите, респ. договорът за ползване/предоставяне на ВИП функции се удължава автоматично за същия период на действие. Това не важи, ако потребителят не прекрати договора за ползване на игрите и/или услугите респ. договора за ползване/предоставяне на ВИП функции в срок от 14 дни преди края на периода.
8.3. Посочване на причини, прекратяване на договора по важна причина При едностранно прекратяване на договора с предизвестие не е необходимо да се посочват причините за това. Незасегнато от посочените по-горе уредби остава правото на страните за прекратяване по всяко време на договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на ВИП функции по важна причина. Ако Биг Мейдж е отговорна за прекратяването на договора за ползване на игрите, респ. на договора за ползване/предоставяне на ВИП функции без предизвестие, то предварително платените от потребителя такси за периода след приключване на договора (особено ВИП функции) се възстановяват пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя, освен ако те не са изрично упоменати и приети в ОУП. Биг Мейдж има особено, но не изключително право на прекратяване на договора по важна причина, когато:
 • потребителят се забави с плащането на задълженията си със сума в размер най-малко на 5 € (Eвро) и не плати, дори и след второто предупреждение;
 • потребителят виновно нарушава законите, правилата на игрите и/или правилата на ползване на услугите и въпреки предупреждението, продължава да прави това нарушение; при тежки нарушения не е необходимо предупреждение, в случай че очакването за спазване на договора от страна на Биг Мейдж не е възможно;
 • потребителят не е ползвал акаунта си в продължение на четири седмици въпреки отправеното към него предупреждение.
По правило не е възможно очакването за спазване на договора от страна на Биг Мейдж в следните случаи:
 • когато потребителят нарушава наказателния закон;
 • когато потребителят нарушава забраната за няколко акаунта (мултиакаунтинг), определена за някои от предлаганите от Биг Мейдж игри (виж по-горе цифра 1.2);
 • когато потребителят наруши забраната за подпомагане (виж по-горе цифра 1.2);
 • когато потребителят наруши забраната за неоторизирани скриптове (виж по-горе цифра 1.2);
 • когато потребителят посочи неправилни данни при регистрирането (формуляра на заявлението за ползване, сравни по-горе цифра 2) или при плащане на ВИП функции (сравни по-горе цифра 7.1).
В случай на прекратяване на договора от Биг Мейдж по важна причина, тя има право да изисква сума в размер на 75% от сумата на всички такси, които потребителят би трябвало да заплати, в случай на едновременно прекратяване на договора с предизвестие по време на самия период на действие на договора (особено за поръчани вече ВИП функции). Незасегнато остава правото на потребителя да докаже, че не е възникнала щета или че тя е значително по-малка.
8.4. Прекратяване на договора в писмена форма Ако не е предвидена възможност за прекратяване в съответната игра, то всяко прекратяване трябва да се извършва в писмена форма, като тази форма е спазена и с изпращането по е-мейл. Прекратяването без предизвестие трябва да е винаги писмено като се посочат причините за това.

9. Задължения и други отговорности на потребителя, отговорност за представените от него информации, авторски права
9.1. Задължения Главното задължение на потребителя е плащането на предвидената такса, ако той не използва безплатната основна версия на играта, респ. услугата (виж по-горе цифра 7). Главно задължение на потребителя освен това, е задължението му да посочи правилните и пълните си данни, които се изискват от Биг Мейдж при сключване на договора или за продължаване на договорните отношения. По тази причина потребителят заявява, че зададените от него лични данни и други важни обстоятелства (особено банкови реквизити и номер на кредитната карта) в рамките на договорната оферта или при продължаване на договорните отношения, са правилни и пълни. Потребителят се задължава да съобщи незабавно на Биг Мейдж евентуална промяна на данните, при съответно запитване от Биг Мейдж потребителят трябва да потвърди тези данни. Потребителят е длъжен да спазва правилата на играта. При повторно нарушение, въпреки предупреждение, или при тежко нарушение, съгласно цифра 8.3.4. Биг Мейдж има право да блокира веднага и без предоставяне на определен срок договорните услуги и доставки и да прекрати договора.
9.2. Инсталация на софтуер Биг Мейдж не носи отговорност за щети или загуба на данни, които могат да възникнат на компютъра на потребителя поради инсталация на софтуер, който не произхожда от Биг Мейдж.
9.3. Други задължения на потребителя
9.3.1. Биг Мейдж предоставя игрите, респ. услугите онлайн посредством уеб браузър. Необходимият на потребителя софтуер (операционна система и браузър, евентуално плъг-инс като Flash или Java) не се предоставят и инсталират от Биг Мейдж. Биг Мейдж не предлага за тях никаква помощ. Задължение на потребителя е да поддържа компютъра си в състояние, което осигурява ползването на игрите на Биг Мейдж. В съответствие с това Биг Мейдж не оказва и техническа помощ за инсталиране на софтуера, който е необходим.
9.3.2. Потребителят се задължава да държи в тайна получените от Биг Мейдж данни за достъп, необходими му за достъп до игрите, респ. услугите (данни за логин, пароли и др.). Потребителят се задължава да информира незабавно Биг Мейдж, ако узнае или предполага, че неоторизирани трети лица са научили данните му за достъп. По причини, свързани със съхраняването на данните на потребителя се препоръчва да направи това писмено (напр. по е-мейл). Ако трети лица използват игрите, респ. услугите на Биг Мейдж като употребяват данните за достъп по вина на потребителя, то той носи отговорност спрямо Биг Мейдж за плащане на такса за ползване и обезщетение за нанесени вреди. Биг Мейдж има право да приема всеки достъп с данните на потребителя като достъп от самия потребител. Биг Мейдж обръща внимание на това, че паролите трябва да се променят на редовни интервали от време по причини, свързани със сигурността. Потребителя носи сам отговорност за използването на собствения си акаунт.
9.3.3. В случай на обосновано подозрение, че данните за достъп са известни на неоторизирани трети лица, Биг Мейдж има право по причини, свързани със сигурността, да промени по собствено усмотрение данните за достъп без предварително известие, респ. да блокира ползването на съответния акаунт. Tя ще информира незабавно оправомощения потребител и при поискване, в рамките на подходящ срок, ще му предостави новите данни за достъп. Потребителят няма право да иска възстановяване на първоначалните данни за достъп.
9.3.4. Биг Мейдж защитава системите си от вируси. Въпреки това не може да се изключи изцяло възможността за проникване на вирус. В такъв случай е възможно неоторизирани трети лица да изпращат е-мейли от името на Биг Мейдж без нейно разрешение, които да съдържат вируси или др. спайуеър или линкове към уеб страници, които съдържат такива. Биг Мейдж няма влияние върху това. Поради това потребителят трябва да контролира за вируси всички постъпващи е-мейли от Биг Мейдж или такива, които уж са изпратени от нейно име. Това важи и за е-мейлите от другите потребители на игрите или услугите.
9.3.5. Потребителят следва разпорежданията на Биг Мейдж и нейните сътрудници, както и на нейните помощници за изпълнение и извършване. Това важи особено за инструкциите на администраторите и модераторите на евентуален форум, принадлежащ към съответната игра и/или услуга.
9.3.6. Потребителят се задължава да не използва в никакъв случай акаунта, името или паролата на друг потребител.
9.4. Задължения на потребителя по отношение на възможни, предоставени от него данни
9.4.1. Потребителят трябва внимателно да съхранява данните, публикувани от него при Djagi.com и предоставени на други потребители.
9.4.2. Потребителят се задължава да не разпространява в рамките на услугите съдържания (например видеофилми, снимки, линкове, имена, думи) с рекламни, религиозни, обиждащи, натрапващи, насилствени, сексистки, порнографски или други морално ниски или неприлични, особено расистки, както и дясно- или ляво екстремистки съдържания, лица или разяснения. Освен това потребителят се задължава да не използва защитени понятия, имена, снимки, видеофилми, музикални мелодии, игри и други материали. В случай на съмнение, потребителят трябва да отстрани незабавно неодобрените от Биг Мейдж съдържания. Администратор на Биг Мейдж има също право да ги отстрани. Потребителят трябва да съблюдава непрекъснато валидните законови и правни уредби, особено Закона за защита на младежта, Закона за защита на данните, за защита на личните права, за защита от обида, за защита на авторски права, за правата на запазени марки и др.
9.4.3. Потребителят няма право да използва услугите за нелегални или неоторизирани цели. Той няма право да използва потребителското име и/или е-мейл адреси на други потребители, за да изпраща без тяхно разрешение евентуални нежелани от него мейли, рекламни послания или такива със стопански или комерсиални цели.
9.4.4. Виновното нарушение на посочените по-горе задължения оправомощава Биг Мейдж да изтрие предоставените от потребителя данни.
9.4.5. Администраторите на Биг Мейдж е също така оправомощени да изтрият изцяло или отчасти публикуваните данни, когато са налице конкретни допирни точки за нарушение на ОУП, на ръководствата и правилата на съответните игри и услуги или те са противозаконни. Това се отнася например за информации, които:
 • са очевидно неприлични, расистки, фанатични или възвеличаващи насилието;
 • натрапват или обиждат друго лице, заплашват, са цинични, оклеветяващи или клеветнически;
 • са от сексистки, порнографски или друг, застрашаващ младежта вид или съдържат линк към уебсайт, забранен за младежи;
 • съдържат неправилна или заблуждаваща информация; подстрекават нелегални начини на поведение;
 • представляват нелегално или неправомерно копие или разпространение на защитено с авторско право произведение напр. по е-мейл, чрез предоставяне на нелегални компютърни програми или линкове към нелегални програми, информации за избягване на приспособления за защита от копиране на нелегални музикални копия или линкове към нелегални копия или нарушават по друг начин авторските права;
 • съдържат изпращане на 'Junk-Mails, “разпространяващи се мейли” или нежелани масови мейли, съобщения, 'Spimming' или 'Spamming';
 • съдържат ограничени, достъпни само с парола или скрити сайтове и снимки;
 • подпомагат криминални дейности или намерения или съдържат инструкции за нелегални дейности, или подстрекават, не само с информация за производство или закупуване на оръжие, детска порнография, измама, търговия с наркотици, хазарт, сталкинг, спаминг, спиминг, разпространяване на компютърни вируси и други вредни файлове;
 • нарушения на авторското право, патентни нарушения или кражба на фирмени тайни;
 • съдържат изобразяване на лица, които не са дали разрешение за това;
 • съдържат комерсиални дейности и/или продажби напр. обявяване на конкурс, томболи, обменни сделки, обяви, системи от типа „снежна топка";
 • подканват други потребители да посочат лични данни за комерсиални или противозаконни цели или да посочат данните си за логин;


9.4.6. Не съществуват претенции за възстановяване на изтрити данни. Освен това Биг Мейдж има право да изключи потребителя от по-нататъшното му участие в съответната игра или услуга и да прекрати без предизвестие акаунта на потребителя при многократно нарушение на посочените по-горе правила, въпреки многократните предупреждения. Биг Мейдж си запазва изрично правото да предяви други претенции, особено претенции за обезщетяване на вреди.
9.4.7. Потребителят се задължава да информира Биг Мейдж, ако разбере за незаконно ползване на услугите от трети лица (напр. разпространяване и изпращане на съдържания, които са забранени съгласно цифра 9.4.5).
9.4.8. За да се осигури навременна намеса, потребителят е препоръчително да направи това писмено, напр. по е-мейл.
9.5. Отговорност на потребителя за предоставени от него данни
9.5.1. Потребителят носи сам отговорност за текстовете, файловете, снимките, картините, видеофилмите, мелодиите, песните, произведенията, защитени с авторско право или други материали, данни и т. н. (по-долу „предоставени данни"), които той предоставя на платформата Djagi.com или обменя с други потребители. Биг Мейдж нито окачествява тези съдържания като собствени, нито ги одобрява.
9.5.2. Биг Мейдж няма контрол върху публикуваните на Djagi.com данни. Биг Мейдж не проверява данните, преди те да бъдат публикувани. Веднага щом Биг Мейдж разбере за противозаконно публикувани данни, то те ще бъдат изтрити незабавно.
9.5.3. Изключва се всяка отговорност на Биг Мейдж за публикувани съдържания, особено за истинност, пълнота или надеждност на съдържанията, материалите или данните.
9.6. Авторски права
9.6.1. Потребителят запазва всички права за публикуваните от него данни. Чрез поставянето на данни в платформата Djagi.com и/или нейните игри респ. услуги потребителят дава на Биг Мейдж неизключителен, безплатен лиценз, който може да се оттегли по всяко време, за да представя, показва, репродуцира и разпространява тези съдържания на платформата Djagi.com, респ. на страниците на игрите.
9.6.2. Освен това Биг Мейдж няма право на ползване на публикуваните от потребителя данни. Биг Мейдж не е оправомощена да разпространява публикуваните данни извън Djagi.com, респ. съответната страница на играта и услугата.
9.6.3. Публикуваните от потребителя данни на Djagi.com могат да се видят в цял свят от трети лица чрез интернет. Потребителят заявява съгласието си за това при публикуване на данните.
9.6.4. Този лиценз загубва своята валидност, когато потребителят изтрие съдържанията от платформата Djagi.com или нейните услуги.

10. Претенции за недостатъци
10.1. Биг Мейдж предоставя на потребителя достъпа до игрите и услугите в съответно валидната им версия (цифра 1.2). Потребителят няма претенции за запазване или въвеждане на определено състояние / функционален обхват на игра и/или услуга. Потребителят съзнава, че предложените от Биг Мейдж игри и услуги – както и всеки софтуер – не могат да са напълно без грешки. Като обременени с недостатъци могат да бъдат игрите, респ. услугите само, когато те могат да се играят респ. ползват с голямо затруднение при продължителен период от време. Евентуалните недостатъци на игрите или услугите потребителят трябва да документира винаги изчерпателно като протоколира писмено появяващите се съобщения за грешки. Преди да направи съобщение за евентуална грешка, потребителят трябва да се консултира с ръководството на играта, респ. услугата и евентуално други предоставени от Биг Мейдж помощни средства за отстраняване на проблема (особено списъци с често задавани въпроси, дискусионни форуми за проблемите). Потребителят трябва да подкрепи според възможностите си Биг Мейдж при отстраняване на недостатъците.
10.2. Потребителят трябва да съобщи недостатъците писмено пред Djagi.com незабавно след тяхното откриване. В случай на очевидни недостатъци при стоки – и виртуални стоки – те трябва да се съобщят на Биг Мейдж в срок от две седмици след получаване на стоката. За да се спази срокът, е достатъчно навременното изпращане на стоката, респ. съобщаване за недостатъка. След изтичане на срока, без да се направи рекламация, е изключено предявяването на претенция за недостатъци. По причини, свързани с обезпечаване на доказателствата се препоръчва потребителят да отправи рекламациите към Биг Мейдж в писмена форма (по факс, писмо, е-мейл).
10.3. Изключени от гаранцията са по принцип такива грешки, които са възникнали поради външни влияния, грешка в обслужването, за която е отговорен потребителят, непреодолима сила или неизвършени от Биг Мейдж промени или други манипулации.
10.4. Биг Мейдж не приема гаранции в правен смисъл.

11. Ограничение на отговорността
11.1. Биг Мейдж не отговаря за други щети освен за груба небрежност или умишлено причинени щети. Горепосочените изключения от отговорността не важат обаче за отговорност при нараняване на живота, тялото и здравето. Те не важат също, ако щетата се основава на нарушаване на кардинално или съществено задължение или нарушаване на гаранцията.
11.2. Задължението за обезщетение при нарушаване на кардинално или съществено задължение е ограничено върху съответно предвидимата щета.
11.3. Размерът на предвидимата щета е ограничен до 200 € (Евро) на акаунт.
11.4. Горепосочените изключения респ. ограничения за отговорност важат и по отношение на отговорността на служителите, работниците, сътрудниците, представителите и помощниците при изпълнение на служебните си задължения особено в полза на акционерите, сътрудниците, представителите, органите и техните членове по отношение на личната отговорност.
11.5. Биг Мейдж носи отговорност за консултация само, когато зададените въпроси засягат съдържанието на офертата.
11.6. Биг Мейдж се дистанцира изрично от съдържанията на всички страници, в които има преки или непреки препратки (т. нар. „линкове") към офертата на Биг Мейдж. За тях Биг Мейдж не поема никаква отговорност. За съдържанието на тези сайтове отговарят съответните оференти на сайтовете.

12. Защита на личните данни
12.1. Личните данни на потребителя се изискват, обработват и използват без допълнително изрично разрешение от Биг Мейдж само с цел сключване на договора, включително и отчитането на сметките, ако Биг Мейдж не е длъжна по закон да открие тези данни. Изискването, обработването и ползването на данните става по електронен път.
12.2. Биг Мейдж си запазва, обаче, правото в рамките на допустимото от закона, да насочи вниманието на потребителя върху други игри и услуги, свързани с игрите, и без изричното съгласие на потребителя чрез електронно съобщение, ако потребителят не се противопостави на това. Потребителят има право на възражение по всяко време, без да възникнат допълнителни разходи от тези, необходими за изпращане на възражението в съответствие с основните тарифи.
12.3. За целите на рекламата, проучването на пазара и оформянето на услугите Биг Мейдж създава профили на потребителите като използва псевдоними. Потребителят има право да възрази по всяко време срещу това обработване и ползване на данните. Биг Мейдж ще даде на потребителя безплатно и незабавно информация за данните, запаметени за него или за неговия псевдоним. Тази информация се извършва по принцип по електронен път.
12.4. Биг Мейдж има право да предаде данните за отчитане на сметките на потребителя по всяко време на други оференти на услуги и трети лица, ако това е необходимо за определяне на таксите и за отчитане на сметките с потребителя. Биг Мейдж ще информира потребителя за името на третото лице. Биг Мейдж е оправомощена да предаде данните за отчитане на сметките на потребителя на третото лице, което е натоварено със сметките на третото лице, ако това е необходимо за тези цели. В противен случай Биг Мейдж няма право да предава на трети лица нито данните на потребителя, нито съдържанието на личните съобщения без негово съгласие, ако не е задължена по закон да ги разкрие.
12.5. Биг Мейдж обръща особено внимание на потребителя, че в съответствие със сегашното ниво на техниката не може да се гарантира защитата на личните данни и сигурността на данните в открити мрежи като интернет. Потребителят знае, че провайдерът може да види по технически причини по всяко време запаметените на сървъра данни и други запаметени от потребителя данни. Други участници в интернет са от техническа гледна точка също в състояние да имат неоторизиран достъп в мрежата и да контролират изпращането на съобщенията. За сигурността и обезпечаването на изпратените в интернет и запаметени на сървъра данни потребителят носи сам пълната отговорност.
12.6. Регистрираните потребители и посетители се съгласяват изрично с процеса на уеб анализ, прилаган от Биг Мейдж.

13. Заключителни разпоредби
13.1. Всички промени, допълнения или частичното или цялостното прекратяване на договора трябва да се извършва писмено, дори и промяната или анулирането на изискването за спазване на писмената форма.
13.2. Съдебната подсъдност е гр. София, дори ако потребителят промени своето местожителство или място на пребиваване извън Република България след сключване на договора. Това важи също и когато местоживеенето и мястото на пребиваване на потребителя не е известно при подаване на иска.
13.3. За сключените въз основа на тези Общи условия за ползване договори на Биг Мейдж и произтичащите от тях претенции от всякакъв вид важи само законодателството на Република България, като се изключат разпоредбите на единното право за закупуване на ОOН относно закупуването на движими вещи и като се изключи българското международно частно право.
13.4. Ако някои от разпоредбите на тези Общи условия за ползване и/или договора са или станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби.

14 януари, 2021г.
Биг Мейдж ЕООД
Улица "Фантазия" 33
Варна 9000, България
Емейл: contact@djagi.com
Премахни рекламата